ประเทศแคนาดา มีพื้นที่ใหญ่อันดับสองรองจากรัสเซีย ผลิตโพแทชเป็นอันดับหนึ่งของโลก เป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และมีระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสูงเป็นอันดับต้นของโลก

ข้อมูลทั่วไป ลักษณะทั่วไป ประเทศแคนาดามีพื้นที่รวมประมาณ 10 ล้านตารางกิโลเมตร จัดเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองรองจากรัสเซีย มีจำนวนประชากรประมาณ 31 ล้านคน ซึ่งจัดว่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดพื้นที่ของประเทศ แคนาดาเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี มีความชำนาญเป็นพิเศษทางด้านอุตสาหกรรม การสื่อสารโทรคมนาคม อุตสาหกรรมน้ำมัน ตลอดจนเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และมีระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสูงเป็นอันดับต้นของโลก ข้อมูลทั่วไป ลักษณะภูมิศาสตร์ – ทิศเหนือจรดมหาสมุทรอาร์กติก – ทิศใต้จรดประเทศสหรัฐอเมริกา – ทิศตะวันออกจรดมหาสมุทรแอตแลนติก – ทิศตะวันตกจรดมหาสมุทรแปซิฟิก และมลรัฐอลาสกา พื้นที่ 9,976,140 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย เกษตรกรรม ร้อยละ 5 ทุ่งหญ้า ร้อยละ 3 ป่าไม้ ร้อยละ 45 อื่น ๆ ร้อยละ 38 ประชากร 31.5 ล้านคน (2544) ภาษาราชการ อังกฤษและฝรั่งเศส (English 59%, French 23.2%, other 17.5%) ศาสนา โรมันคาธอลิก ร้อยละ 42 โปรแตสแตนท์ ร้อยละ 40 อิสเทอร์นออโธดอกซ์ และยิว ร้อยละ 18 เมืองหลวง กรุงออตตาวา (Ottawa) สกุลเงิน แคนาเดียนดอลลาร์ (1 CND ประมาณ 27 บาท) วันชาติ 1 กรกฎาคม ระบอบการเมือง ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา (Parliamentary Democracy) ระบบการปกครอง สมาพันธ์ (Confederation) แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 มณฑล (Province) และ 3 เขตปกครองพิเศษ (Territory) ประกอบด้วย 1. Ontario 2. Quebec 3. Nova Scotia 4. New Brunswick 5. Manitoba 6. British Columbia 7. Prince Edward Island 8. Saskatchewan 9. Alberta 10. Nunavut 11. Northwest Territory 12. Yukon Territory 13. Newfoundland and Labrador โดยแต่ละมณฑลมีนายกรัฐมนตรี (Premier) ของตนเองเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร ประมุข สมเด็จพระนางเจ้าเอลิซาเบธที่ 2 ตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2495 โดยทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการ (Governor General) ตามคำแนะนำของนายกรัฐมนตรีแคนาดา ดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี ผู้สำเร็จราชการคนปัจจุบันคือ นางเอเดรียน คล้ากสัน (The Right Honourable Adrienne Clarkson) ทั้งนี้แต่ละมณฑลจะมีรองผู้สำเร็จราชการ (Lieutenant Governor General) ประจำด้วย นายกรัฐมนตรี นายชอง เครเตียง (The Right Honourable Jean Chretien) การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์โดยสังเขป ฝรั่งเศสได้เข้ายึดครองแคนาดาฝั่งตะวันออกในปี ค.ศ.1534 และได้เริ่มตั้งถิ่นฐาน ในปี ค.ศ.1604 ปัญหาความขัดแย้งระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษเกิดขึ้นในปี ค.ศ.1713 อันเนื่องจากเหตุผลด้านการประมงและการค้าขนสัตว์ ซึ่งในที่สุดดินแดนแคนาดาตกเป็นของอังกฤษ ปี ค.ศ.1849 แคนาดาได้รับการยอมรับในสิทธิการปกครองตนเอง และต่อมาปี ค.ศ.1867 ได้มีการจัดตั้ง Dominion of Canada ในลักษณะของสมาพันธรัฐซึ่งประกอบด้วย Upper และ Lower Canada (มณฑล Ontario, Quebec, Nova Scotia และ New Brunswick ในปัจจุบัน) และต่อมาได้ขยายออกไปยังมณฑลภาคตะวันตกจนถึงมณฑล British Columbia ในปี ค.ศ.1871 ภายใต้ Statute of Westminster ปี ค.ศ.1931 แคนาดาได้รับสถานะเป็นประเทศที่เท่าเทียมกับอังกฤษ โดยมีกษัตริย์อังกฤษเป็นประมุข และต่อมาในปี ค.ศ.1949 มณฑล New Foundland and Labrador เข้าร่วมเป็นมณฑลที่สิบของแคนาดา พรรคการเมือง แคนาดามีพรรคการเมืองที่สำคัญ 5 พรรค ได้แก่ 1. พรรค Liberal (LP) 2. พรรค Progressive Conservative (PC) 3. พรรค New Democratic Party (NDP) 4. พรรค Quebecois (BQ) 5. พรรค Canadian Alliance ระบบการเมืองการปกครอง แคนาดาเป็นประเทศที่อยู่ในเครือจักรภพอังกฤษและมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา โดยมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ทำหน้าที่ประมุขแทนสมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร รัฐสภาของแคนาดาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีที่นั่งจำนวน 301 ที่ และวุฒิสภาซึ่งมีที่นั่งจำนวน 112 ที่ นอกจากนี้ แคนาดายังเป็นประเทศที่ใช้ระบบการปกครองในแบบสมาพันธ์ (confederation) โดยทั้ง 10 มณฑลและเขตการปกครองพิเศษอีก 3 แห่ง ต่างมีรัฐบาลและสภาเป็นของตนเอง ซึ่งมีหน้าที่ดูแลบริหารและออกกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ การจัดเก็บภาษี การศึกษา การสาธารณสุข การปกครองท้องถิ่นของแต่ละมณฑลและเขตปกครองพิเศษด้วย และมีรัฐบาลกลาง (federal government) ทำหน้าที่ดูแลประเทศโดยรวม ลักษณะนิสัยของชาวแคนาดาและธรรมเนียมการดำเนินธุรกิจ แคนาดาประกอบด้วยประชากรจากหลายเชื้อชาติ รวมทั้งชนเผ่าดั้งเดิม ชาวแคนาดาทั่วไปมีนิสัยเป็นปัจเจกบุคคล ไม่ยึดติดในพิธีการ มีความเชื่อในสิทธิและความเท่าเทียมกันของมนุษยชน และให้ความสำคัญต่อเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแคนาดา ได้แก่ เสรีภาพในความเชื่อทางศาสนา ทางความคิด การแสดงออก รวมทั้งเสรีภาพของสื่อมวลชน ตลอดจนเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสันติ ซึ่งความเชื่อในเสรีภาพขั้นพื้นฐานนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญของแนวนโยบายต่างประเทศของแคนาดาด้วย ในแง่ของธรรมเนียมการดำเนินธุรกิจของแคนาดานั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นธรรมเนียมที่อยู่กึ่งกลางระหว่างธรรมเนียมของอังกฤษและสหรัฐฯ กล่าวคือ แคนาดาจะมีความเป็นพิธีการน้อยกว่าอังกฤษแต่จะเป็นทางการมากกว่าสหรัฐฯ โดยทั่วไปนักธุรกิจแคนาดาเห็นว่าการแสดงความรู้จักกันโดยการจับมืออย่างหนักแน่นและการสบตาอย่างมั่นคงแสดงถึงความซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา นักธุรกิจแคนาดานิยมที่จะพูดตรงประเด็นในการหารือ และมักจะแลกนามบัตรในลักษณะไม่เป็นทางการโดยใช้เพียงมือเดียวหรือใช้การวางนามบัตรลงบนโต๊ะ เศรษฐกิจการค้า เศรษฐกิจ แคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีขนาดอุตสาหกรรมใหญ่ที่สุดในโลก โดยเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มประเทศ G8 แคนาดาเป็นผู้ผลิตสำคัญในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหารและเครื่องดื่ม กระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ โลหะต่าง ๆ ตลอดจนเคมีภัณฑ์และเปโตรเคมีภัณฑ์ แคนาดาเป็นผู้นำของโลกในด้านอุตสาหกรรมการพัฒนาซอฟท์แวร์ อุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม อุตสาหกรรมด้านอวกาศและยานยนต์ รวมทั้งอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเหมืองแร่และน้ำมัน นอกจากนี้ แคนาดายังเป็นผู้ส่งออกชั้นนำของโลกด้านสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ข้าวสาลี ไม้ เยื่อไม้ และแร่ธาตุอีกด้วย ข้อมูลทางเศรษฐกิจ (มกราคม – ธันวาคม 2544) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 709.93 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ GDP Per Capita 22,841.65 ดอลลาร์สหรัฐ อัตราการเจริญเติบโตของ GDP ร้อยละ 1.5 ประกอบด้วย เกษตรกรรม ร้อยละ 3 อุตสาหกรรม ร้อยละ 31 บริการ ร้อยละ 66 อัตราการว่างงาน ประมาณร้อยละ 7.2 การศึกษา จำนวนประชากรผู้รู้หนังสือคิดเป็นร้อยละ 99 มูลค่าการส่งออกของประเทศ 306.35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออก เครื่องยนต์และชิ้นส่วน, กระดาษพิมพ์หนังสือพิมพ์, ส่วนที่เป็นเนื้อไม้, ไม้, ปิโตรเลียมดิบ, เครื่องจักร, ก๊าซธรรมชาติ, อลูมิเนียม, อุปกรณ์สื่อสาร, ไฟฟ้า มูลค่าการนำเข้าของประเทศ 270.14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้านำเข้า เครื่องจักรและอุปกรณ์, น้ำมันดิบ, เคมีภัณฑ์, เครื่องยนต์และชิ้นส่วน, สินค้าอุปโภคบริโภค, ไฟฟ้า ดุลการค้า ได้ดุล 36.21 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ สหรัฐฯ ร้อยละ 87.02 ญี่ปุ่น ร้อยละ 2.23 อังกฤษ ร้อยละ 1.39 จีน ร้อยละ 0.89 เยอรมัน ร้อยละ 0.76 ส่วนไทยนั้นเป็นประเทศคู่ค้าในอันดับที่ 23 ของประเทศแคนาดา มีมูลค่าการค้าร้อยละ 0.09 อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 1.5 ดุลบัญชีเดินสะพัด ได้ดุล 19.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สกุลเงิน ดอลลาร์แคนาดา (CAD) ปีงบประมาณ 1 เมษายน – 31 มีนาคม อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์แคนาดา = 0.65 ดอลลาร์สหรัฐ (1 กุมภาพันธ์ 2544) หมายเหตุ : ตัวเลขทางเศรษฐกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติแคนาดา ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับแคนาดา ทั่วไป – สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2504 – ความสัมพันธ์ราบรื่น ไม่มีปัญหาขัดแย้งทางการเมืองและความมั่นคง – ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ – แคนาดาให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาแก่ไทยมากว่า 40 ปี เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน ระยะหลังความช่วยเหลือมีแนวโน้มลดลง – แคนาดาให้ความสนใจที่จะขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับไทยมากขึ้นในทุก ๆ ด้าน – ไทยและแคนาดามีกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญระหว่างกัน คือ คณะกรรมาธิการร่วมทางเศรษฐกิจ (ภาครัฐบาล) สภาหอการค้าไทย-แคนาดา (ภาคเอกชน) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกแคนาดา (ภาคเอกชน) การแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกัน นับตั้งแต่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี 2504 มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูงหลายระดับ ที่สำคัญมีดังนี้ ฝ่ายไทย – มิถุนายน 2510 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเยือนแคนาดาอย่างเป็นทางการ – เมษายน 2527 พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนแคนาดาอย่างเป็นทางการ – 21-28 กรกฎาคม 2529 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเยือนแคนาดาอย่างเป็นทางการ – 28 กันยายน – 5 ตุลาคม 2537 นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนแคนาดาอย่างเป็นทางการ – 23-31 พฤษภาคม 2540 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนแคนาดาในฐานะแขกของรัฐบาลแคนาดา – 17-24 กันยายน 2540 นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนแคนาดาอย่างเป็นทางการ – กรกฎาคม 2543 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์วลัยลักษณ์ฯ อัครราชกุมารี เสด็จฯ เยือนนครแวนคูเวอร์ – 10-21 มิถุนายน 2544 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จฯ เยือนแคนาดาเป็นการส่วนพระองค์ – 24-29 มิถุนายน 2544 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนมณฑลอัลเบอร์ตา อย่างเป็นทางการตามคำเชิญของรัฐบาลมณฑลอัลเบอร์ตา ฝ่ายแคนาดา – มกราคม 2526 นายปิแอร์ ทรูโด นายกรัฐมนตรีแคนาดาเดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ – 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2530 นาง Jeanne Sauve ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และสามีเดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ – 16-20 มกราคม 2540 นาย Jean Chretien นายกรัฐมนตรีแคนาดาพร้อมนายกรัฐมนตรีมณฑลต่าง ๆ ของแคนาดา เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ – 28-29 กรกฎาคม 2542 นาย Lloyd Axworthy รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแคนาดา เยือนไทยอย่างเป็นทางการ – 21-23 กุมภาพันธ์ 2543 นาย Rey Pagtakhan รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศแคนาดา เยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ – 13-18 พฤศจิกายน 2544 นาย Peter Milliken ประธานสภาผู้แทนราษฎรแคนาดา เยือนไทยในฐานะแขกของรัฐสภา – 28-31 มีนาคม 2545 นาย David Kilgour รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศแคนาดา รับผิดชอบด้านเอเชีย-แปซิฟิก เยือนไทยในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ความร่วมมือด้านต่าง ๆ ระหว่างไทยกับแคนาดา ด้านการค้า ในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2545 การค้ารวมระหว่างไทย – แคนาดา เป็นมูลค่า 424.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2544 ร้อยละ 4.57 โดยไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า 126.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ – ไทยส่งสินค้าออกไปแคนาดาในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2545 มีมูลค่า 275.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แคนาดาเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญอันดับที่ 18 สินค้าออกที่สำคัญ ได้แก่ กุ้งแช่แข็ง ปลาทูน่ากระป๋อง แผงวงจรไฟฟ้าและอิเล็คโทรนิกส์ เครื่องประมวลข้อมูล เครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ – ไทยนำสินค้าเข้าจากแคนาดาในช่วงเดือนมกราคม –พฤษภาคม 2545 เป็นมูลค่า 149.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แคนาดาเป็นตลาดนำเข้าที่สำคัญอันดับที่ 23 สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ เยื่อกระดาษ เคมีภัณฑ์ ข้าวสาลีและหนังดิบ – ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยและแคนาดาที่ผ่านมาไม่ประสบปัญหาแต่อย่างใด เนื่องจากแคนาดาไม่ได้ตั้งข้อกีดกันอันเป็นอุปสรรคทางการค้าทั้งที่เป็นภาษีและมิใช่ภาษี อย่างไรก็ตาม โดยที่แคนาดาจัดเป็นตลาดที่มีขนาดเล็กและมีระยะทางที่ไกลจากไทย จึงเป็นส่วนทำให้การค้าระหว่างไทย-แคนาดา มีอัตราการขยายตัวที่ไม่มากนัก ดูเอกสารแนบ ด้านการลงทุน – ในระยะแรกที่แคนาดาเริ่มเข้ามาลงทุนในประเทศไทยระหว่างปี 2524-2534 โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมส่วนใหญ่จะรวมตัวที่สาขาเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร แต่นับตั้งแต่ปี 2535 – ปัจจุบัน การลงทุนของแคนาดาในไทยเริ่มมุ่งไปที่อุตสาหกรรมการบริการและสาธารณูปโภค อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องไฟฟ้า อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ กระดาษและพลาสติกมากขึ้น และเป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ (ปี 2539) มีโครงการแคนาดายื่นขอรับการส่งเสริมเพียง 1 โครงการ แต่ในช่วงระหว่างปี 2540 จนถึงปัจจุบันกลับมีแคนาดาให้ความสนใจเข้ามาขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปี 2541 มีโครงการขนาดเกิน 1,000 ล้านบาท เข้ามายื่นขอรับการส่งเสริม 3 โครงการ และในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2543 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติให้มีการส่งเสริมแล้ว 3 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 972.5 ล้านบาท ทั้งนี้ โครงการที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดคือ โครงการผลิตโปแตช (Muraite of Potash) และเกลือเพื่อการอุตสาหกรรม (Industrial Grade Salt) ของบริษัทเอเชียแปซิฟิก โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีเงินลงทุนทั้งสิ้น 25,770 ล้านบาท แคนาดาถือหุ้นร้อยละ 75 และไทยร้อยละ 25 ประเทศไทยประสงค์จะดึงดูดการลงทุนจากแคนาดามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากไม้ อุตสาหกรรมอาหารเนื่องจากแคนาดามีความชำนาญทางเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ อุตสาหกรรมสนับสนุน เช่น การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งแคนาดามีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า รวมทั้งอุตสาหกรรมด้านพลังงาน อนึ่ง ไทยและแคนาดาได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างกันในเดือนมกราคม 2540 (ค.ศ. 1997) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2541 (ค.ศ. 1998) ด้านการท่องเที่ยว ตลาดนักท่องเที่ยวแคนาดาจัดอยู่ในกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวหลักที่สำคัญของภูมิภาคอเมริกา มีขนาดตลาดใหญ่เป็นอันดับที่ 20 และมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 0.79 ปริมาณการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากแคนาดามีการเติบโตลดลงนับแต่ปี 2534 เป็นต้นมา จนถึงปี 2539 ตลาดได้กลับฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งและมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอัตราร้อยละ 6.34 กล่าวคือ ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในแคนาดาเดินทางเข้าประเทศไทยทั้งสิ้น 56,886 คน นักท่องเที่ยวจากแคนาดาจะมีระยะเวลาพำนักในประเทศไทยเฉลี่ยประมาณ 11.51 วัน และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันในประเทศไทยประมาณ 2,660.37 บาท ส่วนใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดของการจับจ่ายสินค้า ประเทศไทยมีรายได้ทางการท่องเที่ยวที่เกิดจากตลาดนี้ทั้งสิ้น 1,742.29 ล้านบาท ด้านการพัฒนา แคนาดาได้ให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาแก่ไทยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 โดยช่วงแรกมุ่งเน้นในด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร โดยมีองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งแคนาดา (Canadian International Development Agency – CIDA) เป็นหน่วยงานหลักของแคนาดาที่ดูแลความช่วยเหลือด้านนี้แก่ไทย ในช่วง ค.ศ. 1971 – 1998 แคนาดาได้เพิ่มความช่วยเหลือแก่ไทยมากขึ้น โดยความช่วยเหลือในช่วงดังกล่าวคิดเป็นมูลค่าประมาณ 370 ล้านดอลลาร์แคนาดา ในปัจจุบันรัฐบาลแคนาดาได้ปรับนโยบายการให้ความช่วยเหลือแก่ไทยโดยปรับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศจาก donor/recipient relationship เป็น partnership based on mutual interests และปรับรูปแบบการให้ความช่วยเหลือจากด้านการพัฒนาเป็นความช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย โดยเฉพาะการถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้ทุนการศึกษาและอบรมแก่ไทย สำหรับทิศทางความร่วมมือในอนาคตนั้น โดยที่โครงการความร่วมมือส่วนใหญ่ของ CIDA ในไทยซึ่งบางโครงการเริ่มดำเนินมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1988 และสิ้นสุดลงในต้นปี ค.ศ. 2000 จึงเป็นผลให้วงเงินความช่วยเหลือที่ CIDA จัดสรรให้กับประเทศไทยมีจำนวนลดน้อยลง โดยในช่วงปี ค.ศ. 2002–2003 วงเงินความช่วยเหลือจะเหลือประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์แคนาดา จากวงเงิน 12.93 ล้านดอลลาร์แคนาดาในปี ค.ศ. 1997 – 1998 นอกจากนี้ จำนวนความช่วยเหลือที่ลดลงนี้ยังเป็นผลมาจากนโยบายของแคนาดาที่จะมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่ยากจนในภูมิภาค ได้แก่ เวียดนาม ลาว และกัมพูชา ด้านการศึกษา ได้มีการจัดทำความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาและการวิจัยต่าง ๆ กับแคนาดา ซึ่งในระดับรัฐบาล ทบวงมหาวิทยาลัยได้ลงนาม MOU ด้านนี้แล้วกับมณฑล Nova Scotia มณฑล New Brunswick และมลฑล Alberta และยังมีมณฑลอื่น ๆ ที่สนใจจะจัดทำบันทึกความเข้าใจในลักษณะเดียวกันกับไทย อาทิ มณฑล British Columbia มณฑล Quebec และมณฑล New Foundland and Labrador ด้านการต่อต้านยาเสพติด ไทยและแคนาดาได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมาโดยตลอด ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดของทั้ง 2 ประเทศ โดยแคนาดาได้ส่งเจ้าหน้าที่ประสานงานยาเสพติด (narcotics liaison officer) ซึ่งสังกัดกรมตำรวจของแคนาดา (Royal Canadian Mounted Police – RCMP) มาประจำประเทศไทยตั้งแต่ปี 2519 แคนาดาได้ให้ความช่วยเหลือแก่ไทยทั้งในด้านการป้องกัน การปราบปรามยาเสพติด และการปลูกพืชทดแทน ทั้งโดยตรงและโดยผ่านกองทุนด้านยาเสพติดของสหประชาชาติ ในปัจจุบันความช่วยเหลือจะเป็นไปในลักษณะจัดฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดไทยในแคนาดา และส่งเจ้าหน้าที่มาเป็นวิทยากรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดของไทยในด้านการข่าว การสืบสวนทางการเงิน การสืบสวนและปราบปรามยาเสพติด และการใช้เทคนิคการสืบสวนพิเศษ ที่มา : http://www.mfa.go.th-www.googlo.com ——————————————————————————– โดย : เด็กหญิง คู่ขวัญ พิทักษ์, โรงเรียนปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัย, วันที่ 5 กันยายน 2546

Advertisements

4 Comments (+add yours?)

 1. Unknown
  Jun 08, 2008 @ 22:47:43

  wow gold!All wow gold US Server 24.99$/1000G on sell! Cheap wow gold,wow gold,wow gold,Buy Cheapest/Safe/Fast WoW US EU wow gold Power leveling wow gold from the time you wWorld of Warcraft gold ordered!

  wow power leveling wow power leveling power leveling wow power leveling wow powerleveling wow power levelingcheap wow power leveling wow power leveling buy wow power leveling wow power leveling buy power leveling wow power leveling cheap power leveling wow power leveling wow power leveling wow power leveling wow powerleveling wow power leveling power leveling wow power leveling wow powerleveling wow power leveling buy rolex cheap rolex wow gold wow gold wow gold wow gold -98711830934184

  Reply

 2. Unknown
  Aug 16, 2008 @ 05:06:48

  Welcome to enter (wow gold) and (wow power leveling) trading site, (Rolex) are cheap, (World of Warcraft gold) credibility Very good! Quickly into the next single! Key words directly to the website click on transactions!

  Reply

 3. Unknown
  Sep 14, 2008 @ 09:25:34

  To the global wow gold the cheapest wow power leveling under the cheapest single-site! -19947357834256

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: