การใช้ปุ๋ยโปแตสเซียม ในการปลูกปาล์มน้ำมัน

 

 

ปีที่ ๑ : เมื่อย้ายกล้าปลูก (กล้าปาล์มอายุ ๑๐ – ๑๒ เดือน) ใส่ร็อกฟอสเฟตรองก้นหลุมประมาณ ๒๕๐ กรัมต่อ หลุม เนื่องจากปุ๋ยนี้จะตกค้างเป็นประโยชน์ได้ ๒ – ๓ ปี จึงไม่จำเป็นต้องใส่ทุกปี

หลังจากปลูกแล้วทุก ๓ เดือน ใส่ปุ๋ย ๒๑ -๑๑ – ๑๑+ ๑.๒ Mgo ต้นละ ๒๐๐ – ๓๐๐ กรัมและใส่อีกครั้ง เมื่อปลูกได้ ๖ เดือน ในอัตราเดิม และใส่อีกครั้งเมื่ออายุได้ ๙ เดือน ในอัตราเดิม

ปีที่ ๒ : เมื่ออายุได้ ๑๘ เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร ๑๔ – ๙ – ๒๐ + ๒ Mgo อัตราต้นละ ๔๐๐ – ๕๐๐ กรัม เมื่ออายุได้ ๒๔ เดือนเต็ม ใช้ปุ๋ยเดิม คือ ๑๔ – ๙ – ๒๐ + ๒ Mgo อัตราต้นละ ๐.๕ ก.ก. ร่วมกับปุ๋ยโปแตสเซียม คลอไรด์ (สูตร ๐ – ๐ – ๖๐) อัตราต้นละ ๐.๕ กก.

ปีที่ ๓ : เมื่ออายุปาล์มได้ ๓๐ เดือน ใช้ปุ๋ยสูตร ๑๔ – ๙ – ๒๐ + ๒ Mgo อัตราต้นละ ๘๐๐ กรัม และเมื่อปาล์ม อายุได้ ๓๖ เดือน ใช้ปุ๋ยสูตร๑๔ – ๑๔ – ๒๑ อัตราต้นละ ๑ กก.

ปีที่ ๔ : เมื่ออายุปาล์มได้ ๔๒ เดือน ใช้ปุ๋ยสูตร ๑๔ – ๙ – ๒๐ + ๒ Mgo อัตราต้นละ ๑.๕ กก. ร่วมกับปุ๋ยร็อก ฟอสเฟต อีกอัตราต้นละ ๑ กก. (สูตร ๐ – ๓ – ๐) และปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์อัตราต้นละ ๑.๕ กก. (สูตร ๐– ๐ – ๖๐)

ปีที่ ๕ : ใปุ๋ยปีละ ๒ ครั้ง ครั้งแรกใช้ปุ๋ยสูตร ๑๔ – ๙ – ๒๐ – ๒ Mgo อัตราต้นละ ๒ กก. ร่วมกับปุ๋ยโปแต สเซียมคลอไรด์ (สูตร ๐ – ๐ – ๖๐) อัตราต้นละ ๑.๕ กก.

ครั้งที่ ๒ ใช้ปุ๋ยสูตร ๑๔ – ๑๔ – ๒๑ อัตราต้นละ ๒ กก.

ปีที่ ๖ : ใส่ปุ๋ยปีละ ๒ ครั้ง ใช้ปุ๋ยสูตรเดิม คือ ครั้งแรกปุ๋ยสูตร ๑๔ – ๑๙ – ๒๐ – ๒ Mgo อัตราต้นละ ๒ กก. ร่วมกับปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์ (สูตร ๐ – ๐ – ๖๐) อัตราต้นละ ๑.๕ กก.

ครั้งที่ ๒ ใช้ปุ๋ยสูตร ๑๔ – ๑๔ – ๒๑ อัตราต้นละ ๒ กก.

ปีที่ ๗ : ใส่ปุ๋ยปีละ ๒ ครั้ง ครั้งแรกใช้ปุ๋ยสูตร ๑๔ – ๙ – ๒๐ + ๒ Mgo อัตราต้นละ ๒ กก. ร่วมกับปุ๋ยโปแต สเซียมคลอไรด์ (สูตร ๐ – ๐ – ๖๐) อัตราต้นละ ๑.๕ กก.

ครั้งที่ ๒ ใช้ปุ๋ยสูตร ๑๔ – ๑๔ – ๒๑ อัตราต้นละ ๒.๕ กก.

ปีที่ ๘ : ใส่ปุ๋ยปีละ ๒ ครั้ง ครั้งแรกใช้ปุ๋ยสูตร ๑๔ – ๙ – ๒๐ + ๒ Mgo อัตราต้นละ ๒.๕ กก. ร่วมกับปุ๋ยโปแท สเซียมคลอไรด์ (สูตร ๐ – ๐ – ๖๐) อัตราต้นละ ๒ กก.และปุ๋ยร็อกฟอสเฟตอัตราต้นละ ๒ กก.

ครั้งที่ ๒ ใช้ปุ๋ยสูตร ๑๔ – ๑๔ – ๒๑ อัตราต้นละ ๒.๕ กก.

ปีที่ ๙ : การใส่ปุ๋ยตั้งแต่ปีที่ ๙ เป็นต้นไป ต้องใช้ปุ๋ยร็อกฟอสเฟต เพราะปุ๋ยร็อกฟอสเฟตใส่ ๓ ปี ต่อครั้ง ไม่ต้อง ใส่ทุกปีส่วนปุ๋ยสูตรอื่น ๆ ยังคงใส่เหมือนเดิมทุกปี

๑.ปุ๋ยสูตร ๒๐ – ๑๑ – ๑๑ + ๑.๒ Mgo เป็นปุ๋ยหลักที่ใส่ให้กับปาล์มที่ปลูกในปีแรก

๒.ปุ๋ยสูตร ๑๔ – ๙ – ๒๐ + ๒๐ Mgo เป็นสูตรปุ๋ยที่ใช้ใส่ต้นปาล์มทุกปี

๓.ปุ๋ยสูตร ๐ – ๐ – ๖๐ หรือ ปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์ โดยใช้ร่วมกับปุ๋ยสูตร ๑๔ – ๙ – ๒๐ + ๒ Mgo ปุ๋ย ทั้ง ๒ สูตรนี้ ใส่ให้ต้นปาล์มครั้งแรกของทุกปี

๔.ปุ๋ยสูตร ๑๔ – ๑๔ – ๒๑ (หรือปุ๋ยสูตรตัวท้ายอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกัน) เป็นปุ๋ยที่ใส่ให้ต้นปาล์มทุกปี ๆ ละ ๑ ครั้ง (ใส่ปุ๋ยครั้งที่ ๒)

๕.ปุ๋ยร็อกฟอสเฟตใส่ทุก ๆ ๒ ปี ทุก ๆ ๓ ปี ก็ได้ ประมาณ ๒ กก. / ต้น

การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิตแล้ว ควรแบ่งใส่ ๒ ครั้ง ครั้งแรกใช้ปุ๋ยสูตร ๑๔ – ๙ – ๒๐ +๒ Mgo ผสมกับปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์ (สูตร ๐ – ๐ – ๖๐) หรือบางปีอาจร่วมกับปุ๋ยร็อกฟอสเฟตด้วย เมื่อจำเป็น

 

โดย…. เวปมาสเตอร์เกษตรพลิกฟื้นชาติ

(Non member) 02-08-2007, 00:59:45 [Edit message]

——————————————————————————– 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: