หน่วยงานภาครัฐ ดูแลด้านอุตสาหกรรมแร่โปแตช

กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมเคมี สำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

-Home   -การขออนุญาตทำเหมืองใต้ดิน  -กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  -ข้อร้องเรียนและคำชี้แจง

บทบาทหน้าที่

+ เป็นศูนย์ข้อมูลด้านโปแตช เกลือหิน แมกนีเซียม และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

     -โปแตช

     -เกลือหิน

     -แมกนีเซียม

+ เป็นศูนย์วิจัยด้านร็อคแมคแคนิคส์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการทำเหมืองใต้ดินขนาดใหญ่

     -Uniaxial Compression Test

     -Triaxial Compression Test

    -Uniaxial Creep Test T

    -riaxial Creep Test

    -Brazilian Test

+ กำกับ ดูแล โครงการทำเหมืองแร่โปแตชของอาเซียน(ประเทศไทย) ให้เป็นไปตามข้อกำหนด

      -บริษัท เหมืองแร่โปแตชของอาเซียน จำกัด (APMC)

+ ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการลงทุนอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้วัตถุดิบที่เป็นผลพลอยได้ของโครงการทำเหมืองแร่โปแตช

      -บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (APPC)

      -บริษัท ไชน่า หมิงต๋า โปแตช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 

กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมเคมี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โทร.0-2202-3901-4 โทรสาร. 0-2202-3906

http://bpi.dpim.go.th/maxweb/Chemgroup/index.php

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: