.

         นักบริหารระดับสูง นบส 1 รุ่น 53 

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

รายงานการศึกษาดูงาน จังหวัดอุดรธานีและจังหวัด หนองคาย

 

แนวทางการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี

โดย นายอุทาน ชวเมธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2550 เวลา 14.45 – 15.30 น.

ณ ห้องประชุมแกรนด์ รอยัล บอลรูมโรงแรมเจริญศรีแกรนด์ รอยัล

 

ประเด็นสาระสำคัญในการนำเสนอเพื่อเพิ่มองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ ผู้เข้ารับการ อบรมตามหลักสูตร นักบริหารระดับสูง : ผู้ที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม จำแนกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่

1. ข้อมูลภาพรวมจังหวัดอุดรธานี

2. ผลการพัฒนาที่ผ่านมาและบทบาทของจังหวัด

3. ศักยภาพและโอกาสต่อการพัฒนา

4. วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

5. แนวทางการพัฒนาจังหวัดอุดรธานีของผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อมูลภาพรวมจังหวัดอุดรธานี

สภาพทั่วไป : ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ187 เมตร พื้นที่เอียงลาดลงสู่แม่น้ำโขงทางจังหวัดหนองคาย ประกอบด้วยพื้นที่ราบ ป่าไม้ และภูเขา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินปนทราบและดินลูกรัง ชั้นล่างเป็นดินดานพื้นที่บางแห่งเป็นดินเค็มซึ่งประกอบการกสิกรรมไม่ค่อยได้ผลดี พื้นที่บางส่วน เป็นลูกคลื่นลอนลาดมีพื้นที่ราบแทรกอยู่กระจัดกระจายสภาพพื้นที่ทางตะวันตกมีภูเขาและป่าติดต่อกันเป็นแนวยาวมีเทือกเขาที่สำคัญคือเทือกเขาภูพาน

พื้นที่ : มีพื้นที่ประมาณ 11,730.302 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,331,488.75 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ในเขตชลประทาน จำนวน 321,415 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ อ้อย จำนวน 440,066 ไร่ มันสำปะหลัง จำนวน 199,475 ไร่ ยางพารา จำนวน 160,535 ไร่ ข้าวเหนียวนาปี จำนวน 1,946,082 ไร่

ประชากร : จังหวัดอุดาธานีมีประชากร (ณ ธันวาคม 2549) จำนวน 1,521,461 คน แยกเป็น ชาย 761,373 คน หญิง 760,088 คน อำเภอที่มีประชากรมากที่สุดคือ อำเภอเมืองอุดรธานี จำนวน 248,464 คน (รวมเขตเทศบาลนครอุดรธานี) อันดับที่ ได้แก่อำเภอกุมภวาปี จำนวน 126,524 คน อันดับที่ 3 คืออำเภอบ้านดุง จำนวน 121,907 คน ความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดคืออำเภอเมืองอุดรธานี จำนวน 366 คน/ตารางกิโลเมตร รองลงมาคือ อำเภอกุมภวาปี จำนวน 191 คน/ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือนจำนวน 368,543 ครัวเรือน

เศรษฐกิจ : ปี 2548 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ของจังหวัดอุดรธานีมีจำนวน 52,652 ล้านบาท เศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานีเป็นอันดับ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายได้ของจังหวัดขึ้นอยู่กับการผลิต สาขาการบริการรองลงมาเป็นภาคเกษตรกรรม ได้แก่ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา การค้าส่งค้าปลีก และอุตสาหกรรม รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (per capita GRP,GPP) ในปี 2548 เท่ากับ 36,144  บาท/คน/ปี

สังคม : สภาพสังคม วัฒนธรรมของจังหวัดอุดรธานีเป็นสังคมที่มีการอยู่ร่วมกันของคน เชื้อชาติต่าง ๆ อย่างกลมกลืน โดยส่วนใหญ่เป็นของชาวพุทธที่ยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนา จึงได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งธรรมะ เป็นที่พำนักปฏิบัติของพระอริยสงฆ์ที่ได้รับความเคารพนับถือ ของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปหลายรูป มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจังหวัดอุดรธานีได้จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับจังหวัด ในภาคอื่นโดยมีสัดส่วนคดีอาชญากรรม ต่อประชากร 1,000 คน อยู่ที่ 0.38 คดี และคดียาเสพติดอยู่ที่ 0.92

 – ผลการพัฒนาที่ผ่านมา และบทบาทของจังหวัด

เศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานีมีการขยายตัวสูงโดยวัดจาก GPP ราคาคงที่ ปี 2548 มูลค่า 27,814 ล้านบาท คิดเป็น 47% ของกลุ่มจังหวัดแยกเป็น

 – ภาคการเกษตร มูลค่า 27,814   ล้านบาท คิดเป็น 16.8

ภาคอุตสาหกรรม มูลค่า 3,590   ล้านบาท คิดเป็น 10.9

 – ภาคบริการ มูลค่า 12, 700   ล้านบาท คิดเป็น 45.7

ภาคการค้า มูลค่า 68,646   ล้านบาท คิดเป็น 24.6

พื้นที่ป่าสงวนของจังหวัดอุดรธานีมีประมาณ 2,908,723.50 ไร่ พื้นที่ป่าสมบูรณ์มีพื้นที่ 903,970.91 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.74 ของพื้นที่จังหวัด มีสภาพเสื่อมโทรมลงส่งผลให้เกิดอุทกภัย หน้าดิน เสื่อมสภาพ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมและท่าอากาศยานนานาชาติ  มีส่วนส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน การเดินทางท่องเที่ยว

ประชากรวัยแรงงานเคลื่อนย้ายออกไปทำงานนอกพื้นที่จำนวนมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ สามารถนำเงินตราต่างประเทศกลับมาพัฒนาภูมิลำเนา ชุมชนจำนวนมาก ในขณะเดียวกันก็มีผลต่อการพัฒนาชุมชน เนื่องจากการเคลื่อนย้ายคนวัยแรงงานออกไปมากทำให้มีผู้สูอายุและเด็ก อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนในสัดส่วนที่สูงขึ้น ส่งผลต่อการขาดกำลังวัยแรงงานในการสร้างงานในหมู่บ้าน

 

ศักยภาพและโอกาสต่อการพัฒนา

1. มีศักยภาพการพัฒนาเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรเชิงอุตสาหกรรม เนื่องจากมีผลผลิตการเกษตรที่สำคัญหลายชนิดที่สามรถนำไปแปรรูปเป็นสินค้าอุตสาหกรรม เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา ข้าวโพด เป็นต้น

2. เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง การเดินทางท่องเที่ยวไปในกลุ่มจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากมีความสะดวกในการคมนาคมทั้งทางยกและทางอากาศโดยเฉพาะสนามบินจังหวัดอุดรธานีได้ ยกฐานะเป็นสนามบินนานาชาติที่มีเที่ยวบินภายในประเทศสูงเป็นอันดับที่ 1 ในภูมิภาค โยมีเที่ยวบินระหว่างอุดร กรุงเทพฯ ไป กลับ วันละ 7 เที่ยวบิน อุดร เชียงใหม่ ทุกวัน ๆ ละ 1 เที่ยว และเที่ยวบินระหว่างอุดร สิงค์โปร (Tiger Air) สัปดาห์ละ 3 วัน และมีความสะดวกในการคมนาคมทางยกโดยทางรถยนต์และรถไฟ

3. มีแรงงานเดินทางไปทำงานต่างประเทศเป็นอันดับ 1 และมีรายได้จากผู้ไปทำงานต่างประเทศกลับ

4.  การค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่แหล่งภูฮ่อม อำเภอหนองแสง เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิง  (มีประมาณ0.55 ล้านลูกบาศก์ฟุต)   และแหล่งแร่โปแตส       (ปริมาณ 180 ล้านตัน)  เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาในเชิงอุตสาหกรรม และการกระจายรายได้สู่ชุมชน/ท้องถิ่น

5. มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั่งแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมโบราณสถาน/โบราณวัตถุ และแหล่งมรดกโลก (หลุมขุดค้นทางโบราณคดีบ้านเชียงที่มีร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุราว 5,000 ปี และได้รับการประกาศให้เป็นแหล่ง มรดกโลกจากองค์กรUNRSCO เมื่อปี 2535)

6. อยู่ใกล้ชายแดนสามารถเชื่อมโยงการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวกับประเทศ สปป.ลาว ได้โดยสะดวก (อยู่ห่างจากด่านไทย ลาว) ที่ จ.หนองคาย 54 กม.)

7.  มีสถานศึกษาระดับอุดรศึกษา อาชีวะที่สามารถผลิตนักศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาและภาคการบริการ รวมถึงการนำผลการศึกษาวิจัยไปสนับสนุนการพัฒนา

 สามารถดูทั้งหมดได้ที่ : http://www.polpage.com/53udornpage001.htm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: