.

เกษตรอำเภอเสลภูมิแนะการใส่ปุ๋ยข้าวนาปรัง

นายเกรียงศักดิ์ วรรณทองสุก เกษตรอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่าอำเภอเสลภูมิ มีการปลูกข้าวนาปรังปี 2546 ในพื้นที่ 12 ตำบล ริมฝั่งลำน้ำชี ลำน้ำยัง บึงเกลือ รวมประมาณ 25,000–30,000ไร่ ข้าวอยู่ในหลายระยะตั้งแต่ต้นกล้า การแตกกอ การอุ้มท้อง การออกรวง สภาพแปลงนาของเกษตรกรได้มีการใช้ธาตุอาหารต่างๆในดินอย่างต่อเนื่องดินนาในแถบภาคกลางมักจะขาดธาตุอาหารหลักที่ข้าวต้องการเช่น ไนโตรเจน(N) ฟอสฟอรัส(P) ส่วนโปรแตสเซี่ยม(K) มักจะขาดในดินนาที่เป็นดินทราย เกษตรอำเภอเสลภูมิ เปิดเผยต่อไปว่า ธาตุอาหารพืชทั้งไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปรแตสเซี่ยม เป็นธาตุอาหารหลักที่ข้าวต้องการปริมาณมาก ดินนาส่วนใหญ่มักจะขาด หรือมีไม่พอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ไนโตรเจน” และฟอสฟอรัสฯ การใส่ปุ๋ยให้ข้าวเจริญเติบโตและให้ผลเจริญสูงสุดนั้นควรพิจารณาความอุดมสมบูรณ์ของดินธาตุอาหารที่ได้จากธรรมชาติ และจากปุ๋ยที่ใส่ลงไปในดิน ดินเหนียวและดินร่วน ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ในภาคกลางเป็นส่วนมากมีโปรแตสเซี่นมเพียงพอสำหรับการปลูกข้าวแล้ว แต่ในดินทรายหรือดินร่วนปนทรายมีปริมาณค่าโปรแตสเซี่ยมน้อย ข้าวจะตอบสนองต่อปุ๋ยโปรแตสเซี่ยมจึงแนะนำให้ใส่ปุ๋ยโปรแตสเซี่ยมในนาดินทรายหรือดินร่วนปนทรายด้วย นายเกรียงศักดิ์ วรรณทองสุก เปิดเผยอีกว่า การใส่ปุ๋ยต้องใส่ในอัตราปุ๋ยที่แนะนำนี้ เป็นอัตราเฉลี่ยปลานกลางที่คาดว่าจะทำให้ได้ผลผลิตข้าวสูงพอสมควรและคาดว่าจะได้กำไรดีเกษตรกรอาจพิจารณาใส่ปุ๋ยแตกต่างไปจากนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าวราคาข้าว ราคาปุ๋ย ลักษณะดิน สภาพแวดล้อม เป้าหมายของผลผลิต และประสบการณ์ของชาวนา นาหว่าน โดยทั่วไปจะใส่ปุ๋ยสองครั้งคือ ครั้งที่ 1 “ปุ๋ยรองพื้น” ใช้หลักจากหว่านข้าวงอกประมาณ 20–30 วัน ปุ๋ยที่ใช้จะอยู่ในรูปของปุ๋ยรวม สูตร ที่จำหน่ายในท้องตลาดเช่น นาดินเหนียว หรือนาดินร่วนใช้ 16–20-0 ,18–22-0 ,20–20-0 หรือ 24–24-0 นาดินทราย หรือนาดินร่วนปนทรายใช้ 16–16-8 ,15-15-15 หรือ 16–24–16 ครั้งที่ 1 “ปุ๋ยแต่งหน้า” ใช้หลังจากการใช้ปุ๋ยครั้งแรกประมาณ 25–30 วัน หรือหลังจากการหว่าน ข้าวงอก 45–50 วัน ซึ่งข้าวอยู่ระยะสร้างรวงอ่อน ปุ๋ยที่ใช้เป็นปุ๋ยเดียวเฉพาะธาตุ “ไนโตรเจน(N)”สูตร 16–0-0 (ยูเรีย) อัตรา 10–15กิโลกรัมต่อไร่ หรือ สูตร 21–0-0 (แอมโนเนียมซัลเฟต หรือปุ๋ยน้ำตาล) อัตรา 20–30 กิโลกรัมต่อไร่ หากเกษตรกรมีความสงสัยประการใด โปรดติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ใกล้บ้านท่าน ข่าวภูมิภาคร้อยเอ็ด / วัชรินทร์ เขจรวงศ์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: