.

รหัสวิชา :

2301-442

ชื่อวิชา :

เทคโนโลยีปุ๋ย (Fertilizer Technology)

ผู้เรียน :

นักศึกษาหลังสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ที่ผ่านการเรียนวิชาปฐพีวิทยาเบื้องต้น (2301-241) มาแล้ว

ผู้สอน :

ผศ.ดร. สมศักดิ์ มณีพงศ์ สถานที่ทำงาน : ห้อง 224 อาคารวิชาการ 4 โทรศัพท์ 2369

เนื้อหาวิชา :

ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืชชั้นสูง ปุ๋ยธาตุอาหารหลัก ปุ๋ยธาตุอาหารรอง ปุ๋ยธาตุอาหารเสริม ปุ๋ยผสม ปุ๋ยเฉพาะวัตถุประสงค์ ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ การคำนวณปริมาณธาตุอาหาร การใช้ปุ๋ยตามผลการวิเคราะห์ดินและพืช หลักการใช้ปุ๋ยกับไม้ผล หลักการใช้ปุ๋ยกับพืชฤดูเดียว ผลกระทบของการใช้ปุ๋ยต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ :

  1. ต้องการให้นักศึกษาทราบกระบวนการผลิตปุ๋ยเคมีทั้งปุ๋ยธาตุหลักและปุ๋ยผสม
  2. ต้องการให้นักศึกษาทราบชนิดของแร่และสารเคมีที่สามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ยธาตุรองและธาตุอาหารเสริมได้
  3. ต้องการให้นักศึกษาทราบวิธีคำนวณความต้องการปุ๋ยของพืช
  4. ต้องการให้นักศึกษาทราบวิธีใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกวิธี และทราบผลกระทบจากการใช้ปุ๋ย
  5. ต้องการให้นักศึกษาข้อบังคับต่างๆ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติปุ๋ย
กิจกรรมเสริมการเรียน :

ทัศนศึกษาโรงงานผลิตปุ๋ยขนาดเล็กวัดป่ายาง ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ทบทวนความรู้เรื่องธาตุอาหาร และความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ความรู้เบื้องต้น เรื่องปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี
ความอุดมสมบูรณ์ของดินกับการเจริญเติบโตของพืช
บทบาทและความสำคัญของธาตุอาหารหลัก
บทบาทและความสำคัญของธาตุอาหารรอง
บทบาทและความสำคัญของธาตุอาหารเสริม

บทที่ 1.  บทนำ

ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช และธาตุอาหารพืช
พัฒนาการของการผลิตและการใช้ปุ๋ยเคมี
สถานการณ์ปุ๋ยในประเทศไทย
การผลิตปุ๋ยในประเทศไทย

บทที่ 2.  การผลิตปุ๋ยไนโตรเจน

บทนำ
การตรึงไนโตรเจนในอากาศโดยใช้ไฟฟ้า
การผลิตแคลเซียมไชยานามีด
การผลิตแอมโมเนีย
การผลิตกรดไนตริก
การผลิตปุ๋ยยูเรีย
การผลิตปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรต
การผลิตปุ๋ยแอมโมเนียมคลอไรด์
การผลิตปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต
การผลิตปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรต-ซัลเฟต

บทที่ 3.  การผลิตปุ๋ยฟอสเฟต

บทนำ
หินฟอสเฟต
การผลิตกรดซัลฟูริค
การผลิตกรดฟอสฟอริค
การผลิตปุ๋ยฟอสเฟตโดยกระบวนการแอชัดดูเลชั่น
การผลิตปุ๋ยฟอสเฟตโดยกระบวนการแอมโมนิเอชั่น
การผลิตปุ๋ยฟอสเฟตโดยกระบวนการทางความร้อน

บทที่ 4.  การผลิตปุ๋ยโพแทสเซียม

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
การผลิตปุ๋ยโพแตสเซียมคลอไรด์
การผลิตปุ๋ยโพแตสเซียมซัลเฟต
การผลิตปุ๋ยโพแตสเซียมไนเตรต
การผลิตปุ๋ยโพแตสเซียมฟอสเฟต

บทที่ 5.  ปุ๋ยธาตุรอง และปุ๋ยจุลธาตุ

ปุ๋ยธาตุอาหารรอง และปุ๋ยจุลธาตุ

บทที่ 6.  ปุ๋ยผสม

คำนำ
การผลิตปุ๋ยผสมโดยกระบวนการ Steam granulation
การผลิตปุ๋ยผสมโดยกระบวนการ Bulk blending
การผลิตปุ๋ยน้ำ
ความชื้นวิกฤติและการเข้ากันได้ของปุ๋ย
การคำนวณสูตรปุ๋ย

บทที่ 7.  ปุ๋ยละลายช้า

การผลิตปุ๋ยละลายช้า

บทที่ 8.  หลักการใช้ปุ๋ย

หลักการพื้นฐานของการใช้ปุ๋ย
การใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำมาตรฐาน
การใช้ปุ๋ยตามผลการวิเคราะห์ดินและพืช : mass balance
การใช้ปุ๋ยตามผลการวิเคราะห์ดินและพืช : yield goal approceh
การใช้ปุ๋ยตามผลการวิเคราะห์ดินและพืช : non-linear simulation
ผลกระทบของปุ๋ยต่อสิ่งแวดล้อม


การประเมินผล

หนังสืออ่านเพิ่มเติม

website เกี่ยวข้องกับวิชานี้

 

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่    http://webhost.wu.ac.th/msomsak/Fertech/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: